Breaking News

About Us

Special Thanks
(In Alphabetical Order)
Anand Patil
A.V.Sundaram
Bal Krishna Patel
Bhaskar Rao
Juliana Swanson
Narhari
Prabhakar Shukla
Rahul Mishra
Raja Rao
Rajesh Khambekar
Upendra Singh Bhadoriya
Vaghela
Vinay Patwardhan
Lorin Cerina

Saptarishi’s Volunteer Team
(In Alphabetical Order)
Babaji
Bhushan. K
DiNorah Kitchener
Rushikesh Deshpande
Rodica
Shastry
Yenbeeyes

Designers
(In Alphabetical Order)
Ajit Saini
Anand Koth
Anis Ansari
Keshav Menon

Editors
(In Alphabetical Order)
Yenbeeyes, India – English Section
Rakesh Soni, India – Hindi Section

Copy Editors
(In Alphabetical Order)
Andree Leclerc, Canada
Arjun Pai, India Carole McMechan, Canada
Chandrashekhar Sharma, India
Juliana Swanson, Hawaii
DiNorah Nasturas, Canada
Rahul Vedi, Australia
Rushikesh Deshpande, U.K
Hemant Bhatt, Canada
Souvik Dutta, USA
Shanmukha, India
Venkat Ramana, India

Translations & Proofing
(In Alphabetical Order)
Andrée Leclerc, Canada
Boiko Natali, Russia
Chandrashekhar Sharma, India
Jitendra Trivedi, India
Jagannadha Rao Eluri, India
N.Suryanarayan, India
Ritu Bhattacharya, Australia
Venkataraman, India

Grace & Inspiration
(In Alphabetical Order)
Alan Leo
Bepin Behari
B V Raman
C. G. Rajan
C. J. Krishnaswamy
C. S. Patel
C.E.O Carter
Chitnis
H.R. Shankar
Helena Blavatsky
J. N. Bhasin
Kepler
Lois Rodden
M. Khareghat
Meena
N. Sundara Rajan
Narendra Desai
Navathe
P.S. Iyer
P.S. Sastri
R. Lakshmanan
R. Santhanam
Richard Houck
S. Kannan
Sepharial
Seshadiri Iyer
Srikant Mehta
St. Germaine
V. Subramanium Shastry
Y. K. Pradhan