Saptarishi Nadi – Chart 4 Gemini Ascendant By Yenbeeyes

Saptarishi Nadi – Chart 4 Gemini Ascendant by Yenbeeyes

Copy Editor: Bhaskaran Natesan
Manuscript Supplied By: Upendra
Bhadoriya
Chart 4

ஜாதகம் 4
1. புந்தியு முச்ச மாகப் பூமக னிரவி
ேகாலில்
சந்திரன் சாடி யாகச் சனிேகது1 மாட
தாக
மந்திரி வைீ ண யாக ெவள்ளியும் ராகு
ேதளில்
வந்தவன் மிதுனஞ் ஜன்மம் வைரகுவர்ீ
பலைனத் தாேன.

Tell the results of a person who has Gemini as Lagna with placements of planets as: Mercury in his exaltation place in Virgo, Mars and Sun in Libra, Moon in Aquarius, Saturn and Ketu in Taurus, Jupiter in Gemini, Venus and Rahu in Scorpio.

வதிட்டரும் ெசால்லு கின்றார் ஆணது
ஜனன மாகும்
பதியது கீழ்ேமல் வதீ ி பகர் வாசல் ெதற்ேக யாகுஞ்
சதிெசய்யும் மாேயான் மாரி தங்கிடும் ெதன்ேமல் திக்கில்
நதிசைட ஈசன் காளி நற்றந்தி சந்தி யப்பன்;

Vasishta Rishi started telling: This is the horoscope of a male. His house is in a street running east to west with the door facing south. In the southwest direction, there is a temple for Vishnu and Mari Amman. A temple for Shiva, the wearer of Ganges on his muffed head, one for Kali, a temple for Lord Ganesha in the junction and … (continued in next verse). 

 ேசாைலயுஞ் சூழி ேமற்கில் சூழ்ந்திடுங் கிழக்கில் தந்திச்
சாலேவ எதிர்வ ீ டில்ைல சமவூரில் தந்ைத இல்லம்
பாலக னுதிப்பா ெனன்ேறாம் பலசாதி அவ்வூர் வாசஞ்
சீலமாய்க் கங்ைக வம்சஞ் ெசப்ேவாம் மிந்தப் பாலன்.

A grove and a tank are in the western direction. In the east, there is another temple for Ganesha. In the opposite side, there are no houses. We said that, in such a balanced place, in his father’s house, this native would be born. In that place people of many races will live. This native will be born in the virtuous Ganga community. 

Chart 166

இன்னவன் ஜனன ேயாகம் எழில்ெபருந் துைணவர் ேயாகம்
மன்னிய அன்ைன ேயாகம் வரும்புத்திர களத்திர ேயாகந்
தந்ைதயின் ேயாகந் தானுஞ் சாற்றுேவாம் முன்பின் ஜன்மம்
அன்ைனேய யாங்கள் ெசால்லும் அருள்ெமாழி குன்றா ெவன்ேறாம்.

We will tell about the fortunes of this native, fortunes of beautiful co-borns, mother’s fortune and fortune of the expected wife and children, father’s fortune. Our sayings about the previous birth and the next birth will also not go wrong.

தந்ைதயின் குணத்ைதச் ெசால்ேவன் சற்சனன் ெபாறுைம உள்ளான்
சிந்ைதயில் கபடு மில்லான் சீலவான் அன்ன மீவன்
பந்தமால் நிறத்த னாகும் பலகைல படிக்க வல்லான்
எந்ைதேய கிருஷி உள்ளான் ஈைகவான் ஒடிச்சல் ேதகி.

About the Native’s father

I will tell about the father’s history. Is of good manners; has patience; has no deception in mind; a man of good disposition; offers food to the hungry persons; is black like Vishnu; capable of studying many arts and science (Out of 64 types); will also do agriculture; a charitable man; has lean body.

Yenbeeyes Notes: The color of Lord Vishnu is the colour of a dark blue cloud. It is the color of the sky, denoting the cosmic dimensions and his connection with the Vedic Gods of rain and thunder and his relationship with the earth. Meghavarnam shubhangam is what Vishnu Sahasranama tells. It is the combination of depth and purity.

The word ‘பலகைல’ needs some explanation. Actually it is composed of two words meaning ‘pala’ (meaning many) and ‘kalai’ which has a host of meaning but in this context refers to philosophy, arts and science. Normally in Tamilnadu the word ‘kalai’ is used for arts related things. We see even the Arts colleges are mentioned as ‘kalai kalluri (college) but all subjects including science is also taught there. We find a reference in Hindu scriptures about the ‘chatuh shashti kala’. We find 2 types of Kala – one is found in Kama sutra which deals with sensual pleasures and the other is known as bahya kala or practical arts. So it is quite possible that the rishis refer to the traditional bahya kalas and states that the native’s father will be learning many items listed out under the 64 kalas.

இனத்துக்குப் பைகயு மாவன் எதிரிைய நசிக்கச் ெசய்வன்
கனத்தவர் ேநசங் ெகாள்வன் காலாள்க ளுைடய னாகுஞ்
சினமது ெகாஞ்ச முள்ளான் சீக்கிர நைடய னாவான்
தனமது வதிக முள்ளான் தாட்சிண்யன் தீர ெநஞ்சன்.

Enemy to his own relations; capable of destroying the enemies; has friendship with honorable/noble people; has many servants; a little short-tempered; Capable of walking fast; has lot of wealth; Compassionate person; courageous minded person.

Yenbeeyes Notes: The native’s father will be wealthy – Can we find out from the chart? Father is indicated by the 9th house, its lord and Sun. Though there are numerous factors involved to determine if a person will be wealthy, the primary importance goes to the 2nd house (dhana dhanyam kutumbah cha mritujalam amitrakam dhatu ratnadikam sarvam dhanasthanat noreekshyate- BPHS – Sloka 2 – Chapter 11). The status and wealth is linked with the 2nd house. The father is indicated by the 9th house. If we take the 9th house as Lagna of father – second house lord Jupiter is placed in a trine (5th house) and aspecting the Lagna. Dhanabhavaphalam vacham srunu tvam dwijasattama Dhaeshah dhanabhavasthah kendrakonagato api va – BPHS – Chapter 13 -Sloka 1 349. 

From the 2nd Lord Jupiter, the 2nd house Lord Moon is placed in a trine and also aspected by himself. Moon and Jupiter are considered as the affluent planets and their strategic placements indicate the result. Also note the Lagna Lord (Saturn) is placed in a Kendra and is aspected by the 9th and 10th lord Venus and Mars respectively. The parivartana between the 9th and 10th lord seen from the Lagna of father is also worth mentioning. If we look from the angle of Moon the 9th house is Libra whole lord Venus has exchanged houses with the 2nd Lord Mars who is again aspected by Dhanakaraka Jupiter and is also conjoined with 11th lord Sun. From the Sun the 9t h house is Gemini wherein Dhanakaraka himself is placed and the 2nd there from again becomes Moon who occupies the trine 5th from Sun.

பூமியும் பரிபா லிப்பன் புகழுளன் அன்ன மீவன்
தீைமைய விரும்பா ெநஞ்சன் ஜனவுப கார னாவன்
தாமத மன்னர் ேநயர் சுவாமிகள் பத்தி பூண்பன்
ேநமிேயார் ெமச்ச வாழ்வன் நிதமும் சீல னாவன்.

Conserves the land; is famous; Offers food to the hungry; has no desire in the mind to do evil; benefactor to the public; a friend to the King and his men; devoted to God; lives by being praised by the people on earth; Always a man of good conduct and manners.

இவனுைடத் துைணவர் தம்ைம இயம்பேவ யாண்பால் காேணாம்
அவனியில் ெபண்பா ெலான்று அைறகிேறாந் தீர்க்க மாக
நவனியில் குணத்தா னுக்கு நாயகன் மூன்றாஞ் ஜன்மம்
கவனமா யுதிப்பா ெனன்ேறாம் காதலி ேமலுங் ேகேள.

When we look at the siblings of the native’s father, we do not see any brothers. We distinctly say that one sister will be there with long life. The native will be born as the third son to such a person of character. Oh! Mistress (of Shiva), Further listen:

சாதகன் ேசதி ெசால்ேவன் தயாளவா னிருசி வப்பன்
சீதளக் குணதா னாகுந் தீரமா ெநஞ்சு முள்ளான்
ேமதினில் கீர்த்தி ெகாள்வன் வித்ைதயு முைடய னாகும்
பாதக ெமண்ணா ெநஞ்சன் பஞ்ைசகட் குதவி ெசய்வன்.

About the Native: 

I will tell about the news of the native. Benevolent hearted person; has reddish black complexion. A tenderhearted person; has a courageous mind; will become famous in the world; is knowledgeable; never thinks of evil to others; helps the poor.

Yenbeeyes Notes: The colour of the native is specified as “Iru sivappan”. Iru means double and Sivappan means red colored person. Hence, the rishi might have wanted to say that the native has two colors mixed. That is justified from the planetary positions especially from Moon sign. Lord of Moon is Saturn and is aspected by Rahu gives a black color. Saturn is also aspected by Venus who will give variegated color. Venus is placed in the house of Mars and hence will partake the qualities of Mars and may give a reddish tinge. Saturn also has the aspect of Mars and hence reddish. Therefore, we can say that the person is of reddish black complexion.

ேபாசனம் புளிப்பி லிச்ைச பூமியு மதிகஞ் ேசர்ப்பன்
மாசிலாக் குணத்தா னாகும் மாடுகள் விருத்தி யுள்ளான்
ேவசிமார் ேமாக வானாம் வண்ீ வார்த்ைத ேபசா னாகும்
பாசமா மைனவி ேநயன் பந்துபூ சிதனாஞ் ெசால்ேல.

Interested in eating food with sour taste. Will increase the fertile lands; a person of flawless character; has growth of quadrupeds (cow, goat, sheep, oxen etc); interested in prostitutes; will not say vain words; has fondness towards wife; praised by relatives;

ேதவதாப் பத்தி ெகாள்வன் சீலனாம் ஊக முள்ளான்
நாவுேம தப்பா னாவன் நன்ெமாழி கமல ேரைக
ஆவுகள் ேசர்ப்பா னாகும் யாைரயும் வசியஞ் ெசய்வன்
ேகாவலர் ேநசங் ெகாள்வன் குருவுப ேதசங் ேகட்பன்.

a pious man; has good manners; can arrive at conclusions; will not go back on his words; talks good words; has lotus line in his hand; will increase cows; is capable of charming or influencing anybody; will be friendly towards kings; will listen to the spiritual instructions of the Guru.

இவனுைடத் துைணவர் தம்ைம இயம்புேவா மாண்பா ெலான்று
அவனியில் கன்னி ரண்டு அைறகின்ேறா மிவனுக் ேகதான்
நவனியில் இைளேயா னாக நாட்டுேவாந் துைணவர் தம்ைமக்
கவனமா யவன் தன் ேசதி கழருேவாங் ேகளு மம்மா

We will tell about the siblings of the native. We say that he will have one brother and two sisters. Brother is younger to the native. We will carefully tell the details about him (his younger brother). Listen! Mother!

About the native’s younger brother:

ேயாகவான் குணவா னாகும் உறுதியா மனத்த ெனன்ேறாம்
பாகமாய்ப் ேபச வல்லன் பலருக்கும் நல்ேலா னாவான்
நாகரி கங்க ளுள்ளான் நற்றந்ைத தாயின் கர்மம்
ஆகமுஞ் ெசய்யா னாகும் அவன்பலன் இரண்டில் ெசால்ேவன்

He (Native’s younger brother) Is a lucky, good-natured person and firm minded person; capable of speaking impartially (we can say also – in a mature way); good to many people; has polished Urban manners (means a gentle accomplished person); not doing the rites prescribed in the Vedas to the good father and mother; we will tell his fortunes in the second part.

About Native’s wife

ஜாதகன் மணத்தின் காலம் சாற்றுேவா ெமாருபா ெனட்டுள்
ேமதினில் வடகீழ்த் திக்கில் வித்தகி வருவா ெளன்ேறாம்
ேகாதிலா வவள்கு ணத்ைதக் கூறுேவா மிருசி வப்பள்
பாதக மில்லா ளாகும் பரிவுடன் வார்த்ைத கூர்வாள்.

We will tell about the native’s marriage time. Within his eighteenth year, from the northeast direction, his wife will come. We will tell about the character of such faultless woman. She will have reddish body. No evil thinking in mind; will talk with affection. 

Yenbeeyes Notes: In this verse also the word “Iru Sivappal” is used as in verse 9. Therefore, as per the arguments given there she should also have double colour. When we look at the planetary positions, we find that the seventh house from Ascendant is ruled by Jupiter who is placed in Gemini. Jupiter has got golden yellow color and Mercury is of green. Both the planets have no aspects. From Moon sign the seventh house Lord Sun is placed in Libra along with Mars both denoting reddishness. This combination is also aspected by Jupiter. Mars and Sun though will be eager to exhibit the qualities of Venus, but the aspect of Jupiter will dominate. Hence, the colour will be reddishness with a tinge of golden yellow. The native married before the age of 18 is what is stated here. Let us see if we could reason out this issue from the chart. From Lagna 7th lord is the benefic and marriage giver is aspecting the 7th. From Moon 7th lord is Sun placed with Mars who had exchanged houses with Venus, karaka for marriage. From Sun 7th lord is Mars also aspecting the 7th house from Sun. From Venus Saturn is placed in the 7th house and himself joined with Rahu. Coupled with the aspect of Saturn on the 2nd house may cause delay. But we should remember that Venus will act as though he is in the 5th house due to the exchange of houses. So practically, the 7th lord from Venus from his supposed house of activity becomes Mars with whom he has conjoined. There is a shloka in Tamil in Jataka Chinthamani which stated that if the lord of the 10th house and the lord of the 7th house are within four signs from Lagna early marriage is likely to happen. However, this needs to be tested in other horoscopes too. From shloka 41 and 42 we find that the native was having Rahu dasa balance of 4 years and 10 months at the time of birth. So his Jupiter dasa-Mars bhukthi will be from 17 year 6 months and will end in 18 year and 5 months. So at the time of marriage he was running Jupiter dasa (lord of 7th aspecting the 7th) and Mars Antara (who due to the exchange of house with Venus acts as Venus (karaka for marriage).

புத்திமான் ெபாறுைம சாலி புண்ணிய மனத்த ளாகும்
சித்தேம கறப்பு மில்லாள் ெசல்வியும் ேயாக சாலி
சுத்தமு முைடய ளாகும் சுதர்களும் விருத்தி ெயன்ேறாம்
அத்திையப் ெபற்ற மாேத அைறகின்ேறா ேமலுங் ேகேள.

Intelligent; a patient woman; a pure minded person; no evil thoughts in her mind; she is also lucky; she is pure (has an unadulterated mind); we said that sons will thrive. Oh! Mother of elephant headed God! We are telling, further listen.

மதைலகள் விருத்தி தம்ைம வைரகின்ேறா மாண்பால் ெரண்டு
சதியிலாப் ெபண்பால் ெரண்டு சாற்றுேவாம் தீர்க்க மாக
முதல்ெசன்மம் நட்ட மாகும் முடிவினில் இரண்டு ேசதம்
நதிதைன யணிந்ேதான் ேதவி நங்ைகேய ேமலுங் ேகேள

We will tell about the birth of children. There will be two male children and two female children, we say with perfection. The first-born child will not stay. The last two will also die. Oh! Wife of Shiva, the bearer of Ganga on his head, listen.

About the Native’s mother:

மாதுரு மாநி றத்தாள் மர்மமில் லாதா ளாகுங்
ேகாதிலாப் பித்த ேதகி குற்றமில் லாதாளாகும்
ேபாதேவ வரனுக் ேகதான் ெபாருந்துநன் னடக்ைக யுள்ளாள்
ேமதினி லன்ன மீவள் வித்தகி ேகட்டி டாேய.

Mother is fair complexioned (i.e. native’s mother); has no secrets; of bilious body; faultless woman; behaves according to the wishes of her husband; is of good and virtuous manners; offers food to those who are hungry; Oh! Mother, listen further. Yenbeeyes Notes: The word ‘மர்மம் ’ – (marmam) has been used by the rishi almost in all the charts to describe the qualities of a person. The word has a meaning ‘A secret meaning or purpose’ It may also denote a secret 352 part of the body which is not apt under the circumstances. There is another word ‘வர்மம் ’ – (varmam) which has been used in poetic languages to indicate a malicious person or a person who has maliciousness, spitefulness, grudge, venomous. It is quite appropriate to take this meaning also. So when it is stated that no secret – meaning that there is no malevolence or grudge against anybody.

About native’s Mother’s family

அவளுைடத் தாய்க் குடும்ப மைலச்சலாம் என்று ெசான்ேனாம்
நவனியில் துைணவர் தம்ைம நாட்டுேவா மாண்பால் மூன்று
பவமுள இரண்டு ேசதம் பகருேவா ெமாருவன் தீர்க்கம்
அவனுேம ேசாங்கின் ேமேல அக்கைர ெசல்வா னாேம.

Her mother’s family will be a distressed or troubled one. Out of three brothers to her (native’s mother) two will be lost (meaning loss of life) and one will be with long life. He will also go to a foreign country by ship.

Yenbeeyes Notes: Mother is indicated by the fourth house and karaka Moon. Mother side family is to be seen from the second to the fourth viz. fifth house. We find that the house indicating family of mother is occupied by Mars (karaka for brothers and also lord of 3rd and 8th house) and Sun (lord of 12th house). No doubt, mother’s family house is totally damaged. The third house indicating brothers is having Venus who will give out the qualities of Mars and he is also conjoined with Rahu and aspected by Saturn all indicating loss of brother. Aspect of Jupiter on Mars and Sun can to some extent mitigate the evil. From Moon, the fourth house is Taurus and second from that is occupied by Jupiter lord of eighth house for mother confirming the distress for the mother side relations.

சிலகாலம் அங்கு நின்று ெசல்லுவான் தந்ைத யில்லம்
நலமுள குடும்பி யாவன் நற்பூமி ேசர்ப்பா னாகும்
பலமான கிருகம் ெசய்வன் பந்துேம லாக வாழ்வன்
மைலயிைற மகளாய் வந்த மங்ைகேய ேமலுங் ேகேள.

For some time he will be there and thereafter will go to his father’s house. Has a good family. Will accumulate good lands; will construct a strong house; will be living in a high status than his relations; Oh! Daughter of the mountain king Himavan! Listen further. Yenbeeyes Notes: Himavan was the emperor of mountains. He had two beautiful daughters named Ganga and Uma. Himavan gave Ganga to Devas. She flowed in heaven and purified anything she touched. Uma alias Parvati wanted to marry Shiva and after severe penance she married Lord Shiva.

About Previous Birth of Native’s father:

தந்ைதயின் முன்ெசன் மத்ைதச் சாற்றுேவாம் புதுைவ தன்னில்
சந்ததம் வடுகர் வம்சந் தானவ னுதித்து ேமலும்
முந்திய தனங்கள் ெபற்று முயற்சியாய்ச் ெசட்டுச் ெசய்து
பந்தமாய் மைனவி ைமந்தர் பரிவுடன் வாழு நாளில்;

We will tell about the previous birth of the native’s father. Born in Puducheri in vadugar community, got plenty of wealth (ancestral property), did business with his own efforts, while living with wife and children with affinity, (continued in next verse) Yenbeeyes Notes: Vadugar – The people of telugu and Kannada ancestry in Tamil Nadu whose ancestors are believed to have moved into Tamil Nadu. They are also called in some parts of Tamil Nadu like Erode as Vettuva Gounder and they say they are from Andhra and speak Telugu.

வந்தவூழ் தன்ைனச் ெசால்ேவன் வணிகனு ெமாருவன் தானுந்
தன் தனம் வாங்கி ேயதான் தரணியில் ெசட்டுச் ெசய்தான்
பிந்தியும் நட்டம் ேநர்ந்து ெபாருளைத யீயா னாகிச்
சிந்ைதயில் கலக்க முற்றுத் ேதசேமல் ெசன்றா ெனன்ேறாம்.

We will tell about the fate that befell on him; Another merchant had borrowed money from the native’s father (in his previous birth) and was doing business. Later on, he (who had borrowed money) incurred losses in the business and could not return back the borrowed money. Getting worried, he went to another place.

Confiscating The Property Of Others

அவன்வட்ீ ைடப் ெபாருளுக் காக அண்ணலும் பறித்துக் ெகாண்டு
தவசிகள் வாசஞ் ெசய்ய சத்திரஞ் ெசய்தா ெனன்ேறாம்
நவனியில் வருேவா ருக்கு நன்றாகப் பந்தல் வத்து
இவனுேம ேசது ெசன்று இராமலிங் கத்ைதப் ேபாற்றி;

For the money (given to the merchant), the native’ father (in his previous birth) confiscated his house. He constructed a choultry for the ascetics (mendicants or recluse) in that place. Constructed a water booth also. (for quenching the thirst of travelers and passersby) Afterwards, he went to Sethu (Rameswaram) and worshipped the Lord Ramalingaswamy there…(Continued in the next verse)

பலவிதத் தலங்கள் ெசன்று பாலக னுள்ளூர் மீண்டு
கல்வியும் நாச மாகக் ெகாண்டனன் ம்ரணந் தானும்
நலமுள விக்கு லத்தில் நாயக னுதித்தாெனன்ேறாம்
தைலவியுங் ேகட்க லுற்றாள் தானவன் முன்ெசன் மத்தில்;

And after going to various sacred places he returned to his place and died. Again, took birth in this beneficial race as the native’s father – was what we said. Parvati started asking: The native’s father In his previous birth… (Continued in next verse) Yenbeeyes Notes: Two words used in this shloka is confusing: ‘கல்வியும் நாச மாகக் ’ – the first word ‘kalviyum’ means education, study. The second word means destruction, loss. It does not make sense that loss of education. What the Rishi wanted to say might be that he lost his mental balance and died as a result. But this is subject to correction by more learned Tamil scholar.

ேசதுவில் நீராடிய பலன்
24. வடுகர்தங் குலமு தித்து வரன் திருக் குலத்தி ேலதான்
அைடவுட னுதித்த ெதன்ன அைறகுவர்ீ முனிேய ெயன்றாள்
திடமதாய் முன்ெசன் மத்தில் ேசதுக்குச் ெசன்ற தாேல
உடேனதா னிக்கு லத்தில் உதித்தன னிவேன யம்மா.
Results of taking bath in Sethu (Rameswaram)

“Having born under vadugar caste, state the reason for his birth in this race in current birth? Oh! Rishi! Tell me!” Rishi replied “Mother!. because he went to Rameswaram with a strong mind in his previous birth, he was born in this race.”

மறுபிறவி யில்லாத காரணம்மறுெசன்ம மிவனுக் கில்ைல மங்ைகயுங் ேகட்க லுற்றாள்
திருமக னிச்ெசன் மத்தில் ெசய்தபுண் ணியங்க ெளன்ன
வைறகின்ேறா மிச்ெசன் மத்தில் மைறமுதற் றைலவன் றன்ைன
அருைமயாய்த் தியானஞ் ெசய்தான் அதனாேல ெசன்ம மில்ைல.
Reasons for absence of re-birth

He has no re-birth. Parvati started asking: What are the good deeds that he did in this birth? Rishi started telling: In this birth since he worshipped the God extolled by the Vedas in a rare manner, he has no rebirth.

பாதக னிச்ெசன் மத்தில் பலபல விேராத முற்றுக்
காதக மனத்த னாகிக் கனெபாரு ளிச்ைச ைவத்தும்
ேமதினில் வாழ் வானுக்கு விளம்பினர்ீ ேதவ ராக
ஏது கார்யம் ெசய்தாலுந் ஈசன்ேமல் பக்தி பூண்பன்.

In this birth with manifold animosity and with a mind filled with harassing intentions had lust towards great riches. You said that to such a person there will be liberation from rebirth. (Parvati is asking the reason for such a result)1. The rishi said that whatever work he does, he does so with devotion to God (Lord Shiva).

பக்தியால் ேதவ ராகப் பகர்ந்தனம் மாதா விற்குச்
சித்தமாய் முன்ஜன் மத்ைதச் ெசப்புேவாஞ் காஞ்சி ேமல்பால்
சுத்தமாய்ப் ேபரூர் தன்னில் சூத்திர ஜாதி யாக
வித்தகி உதித்தா ெளன்ேறாம் ெமல்லிேய ேமலுங் ேகேள.
About previous birth of native’s mother

Because of that devotion, we said that he would reach deva loka (attain liberation from rebirth). We will tell about the previous birth of his mother. We said that to the west of Kancheepuram, in a pure and big place, she was born in the Sudra caste; Oh! Gentlewoman! Listen further.

மதைலக ளுள்ளா ளாகி மனமது ஈைக யாளாய்
அதிதிகட் கன்பு பூண்டு யாவர்க்கும் நல்ேலா ளாகிச்
சதியிலா வரனுக் ேகமுன் சத்தியும் மாண்டா ெளன்ேறாம்
விதியினால் இச்ெசன் மமதில் விளங்கினா ளிவேள என்ேறாம்.

We said that she had children, had charitable mind, loved the guests, lived as a good woman to all and died before her husband. Because of fate, she was born in this birth.

பின்ஜன்மம் பக்ஷி தன்னில் பிறப்பேள இக்கு லத்தில்
தன்னிேல குடும்பி யாகிச் சஞ்சல மில்லா ளாகி
இன்னவள் வாழ்வா ளாகும் இயம்பின ெமாழி குன்றாேவ
கன்ெனன ெமாழியி னாேள காதலி ேகளு மம்மா.

We said that she had children, had charitable mind, loved the guests, lived as a good woman to all and died before her husband. Because of fate, she was born in this birth.

About previous birth of native
30. ஜாதகன் முன்ஜன் மத்ைதச் சாற்றுேவா மாலங் காட்டில்
ேமதினில் வன்னிய வம்ச மிதனிலி லுதித்து ேமலும்
ேபாதேவ தனங்கள் ெபற்றுப் பூஷண முள்ளா னாகித்
தீதிலா கிருஷி யாேல சீவன்ஞ் ெசய்தா ெனன்ேறாம்.

We will tell about the native’s previous birth; We said that taking birth in vanniar community in Thiruvalangadu, gained lot of wealth, got jewels, was living by doing blemish less agriculture.

சாைலமார்க் கத்தி ேலதான் தாகப்பந் தலு மைமத்துச்
சீலமாய் முருகன் ேபரில் சதாவுேம தியானஞ் ெசய்து
ஆலங்காட் டானுக் கூழி அவனுேம நடத்தி வந்து
ஞாலேமல் மரண மாகி நாற்றைலக் கஞ்சன் தன்னால்;

Established water booths on road side (to quench the thirst of travelers who are on foot), always dutifully worshipped Lord Muruga (Subramanya), did service to the Lord in the temple at Thiruvalangadu and finally died and because of the four headed Brahma…(Continued in next verse)

ேமம்பட்ட வருணத்தில் பிறக்கக் காரணங்கள்
32. வைரயேவ கங்ைக வம்சம் வந்தவ னிவேன என்ேறாம்
அைறகிேறா மிவன்பின் ஜன்மம் அக்காஞ்சி தன்னிேல தான்
ெதரியேவ பிரம்ம ேசயாய்ச் ெசல்வனு முதிப்பா ெனன்ேறாம்
குைறவிலா வாழ்வா னாகுங் கூறுேவாங் ேகளுந் தாேய.
Reasons for taking birth in the said community

Was created again and took birth in Ganga (agricultural) community and we continue to tell about his next birth. We will say that he will take birth in Brahmin community in Kancheepuram and will be living without any deficiency. Listen, Mother!

தந்ைதயின் மரணக் காலஞ் சாற்றுேவா நாற்பா ெனான்றில்
பிந்திய அன்ைன காலம் ேபசுேவாம் நாற்பா நான்கில்
எந்ைதேய இவனின் காலம் இயம்புேவாம் அறுபதாண்டில்
சந்ததங் கன்னி மாதஞ் சார்ந்திடு வம்மா வாைச.

We will tell the death of the father of the native will be in his forty first year. Then his mother will die in his forty fourth year. In addition, we will say that the native will die in his sixtieth year, in the month of Purattasi (a Tamil month and the English equivalent date is between 15th September to 15th October- Sun will be placed in Virgo at that time) on Amavasya Thithi. 

Yenbeeyes Notes: We find quite often in the grantha that such and such event will happen in a specific month and particular day. However, the rules have not been given anywhere. Hence we have to reason out from our knowledge the factors responsible for the happening of such an event. Here the death of the native, his father and mother are given. Let us work out the dasa and antar dasa of the native which will be running during the times stated above. It is given in shloka 41 and 42 that the native has balance of Rahu dasa 4 years and 10 months at the time of birth. The calculation goes like this:

house. The dasa of the lord of 8th house can cause death of the relation from whom it is 8th. For mother Mercury is in the 8th house from karaka Moon. For the native he becomes Lord of Lagna. Thus Mercury has played its role. Now when we take up the Antar dasa for Father, Mercury himself is the Antar dasa planet. For mother, Ketu Antar dasa. ‘Kujavat Ketu’ – so Mars is placed in the 2nd house from the 4th house and as such assumes the maraca power. But since he has exchanged placed he will be acting as if he is placed in Scorpio from where he is aspecting Ketu designating his role to Ketu. The aspect of Jupiter on Mars could not stop this as Jupiter himself is a maraca for mother being owner of the 2nd house from karaka Moon. Now left out is the native himself. Native is said to have died at the sixtieth year. Rahu Antara is upto 60 years 9 months 18 days. Jupiter Antara starts while the native was still running his 60th year. Jupiter as lord of 7th house is capable of assuming maraca powers. From Moon also Jupiter is lord of 2nd house. The month of death is seen from the transit of the Sun in trines to the Arudhapada of the 8th house. 8th house is Capricorn. Counting from Capricorn, Saturn is placed in the 5th therefrom. So again counting 5 houses from Saturn, the Mrityupada falls in Virgo. How true it is that when Sun was transiting Virgo, the native died. The tithi on the day of death was Amavashya. The following planets determine the tithi. 

Sun – Prathama, Navami
Moon = Dwithiya, Dasami
Mars – Trithiya, Ekadasi
Mercury – Chaturthi, Dwadasi
Jupiter – Panchami, Trayodasi
Venus – Shashti, Chaturdasi
Saturn – Sapthami, Full Moon or Pournima
Rahu – Ashtami, New Moon or Amavasya

This is according to Kalachakra. The tithi of death is seen from the strongest planet in the 5th house from Lagna or sammuka rasi. (Sammuka rasi is mutual opposite facing rasis – They are – Aries-Scorpio; Taurus-Libra; Gemini- Virgo; Cancer-Aquarius; Leo-Capricorn and Sagittarius-Pisces) Here from Lagna in the 5th house Mars and Sun are placed. Sun is debilitated here. So if we take Mars, he has exchanged houses with Venus. So he will do as though he is placed in Scorpio. In Scorpio he has joined, Rahu. So Rahu will decide the tithi which is Amavasya or Ashtami. The native died in Amavasya tithi.

Saptarishis Astrology Publisher: Death of father in 41st year, if you use Bhrighu Chakra Paddathi, 41st year would be 5H (41-36=5), where Sun Karaka for Father and Mars the 3L of death from 9H of father is placed in trine to 9H of father so the Rishi telling 41st year looks fine. For Mother Rishis say 44th year which is the 8H (44-36=8H), which is the natural house of death so in that year some death should happen, this 8H is 12th from Moon karaka of mother and its lord Saturn who signifies death is with Ketu (end) in the 12H of exit and in the 4th house from Moon (this 4th house from Moon is important never miss it) so 44th year is justified as to the death of mother. Note that this Saturn Ketu forms 10th aspect to the Moon (mother) so when this Saturn Ketu is activated in the various BCP cycles events to Mother will be activated. Rishi says 60th year as death of the native which is the 12H (exit) of the chart, where 8L Saturn (death) is with Ketu so even this matches with Bhrighu Chakra Paddathi.

சுரத்தினால் மரண மாவான் ெசால்லுேவாம் ேயாகச் ெசய்ைக
தைரமிகத் ேதட வல்லன் சகலர்க்கும் நல்ேலா னாவன்
மைறயவர் ேநசங் ெகாள்வன் வண்டிவா கனமு முள்ளான்
குைறவிலாச் ெசல்வ முள்ளான் ேகாவுகள் விருத்தி என்ேறாம்.

He will die because of fever. We will tell about his fortunes: He is capable of searching for fertile lands; will be good to all; will be friendly to the Brahmins knowing Vedas; will have cart and carriages like vehicles. Has plenty of wealth; There will be increase in cows (in his cattle shed).

பலருக்கும் உதவி ெசய்வன் பத்தினிக் கன்பனாவன்
நலமிகு வார்த்ைத கூறுவன் நலமுள குடும்பி யாவன்
விைலமாதர் விருப்பங் ெகாள்வன் ேமலான புத்தி யுள்ளான்
மைலமுரு கருக்கு அன்பு ைவத்திடு வானாஞ் ெசன்ேனாம்.

Will help many people; dear to his wife; speaks virtuous (fair) words; will be good family man; interested in prostitutes; has higher intellect; we said that, he would have devotion towards the Lord of the hill, Subramanya.

அத்திரி முனிவர் ெசால்வார் அவன்துைண விகள்தம் ேசதி
சுத்தமாய்ச் ெசால்லு ெமன்னச் ெசப்புவார் வதிஷ்டர் தாமும்
வித்தகி மூத்ேதா ளுக்கு விளங்காது புத்திர ெரன்ேறாங்
குற்றைதச் ெசால்லு ெமன்ன கூறுவார் முநிவர் தாேம.

About the native’s sisters:

When Athri asked to tell cleanly about the events in his sister’s life, Vasishtar started telling: The elder sister will have no issues. When asked the reason for the reason of childlessness, rishi started telling:

புத்திர ேதாஷம் நீங்க சாந்தி
 முன் ஜன்ம விைனயி னாேல ெமாழிந்திட்ேடாம் மதைலத் ேதாடம்
அன்புட னதற்குச் சாந்தி அைறகின்ேறாம் விவர மாகத்
தன்னிேல கிரக சாந்தி ெசய்துபின் தணிைகக் ேககி
மன்னிய ேவழு கார்த்தி விடாமேல ெசன்று ேமதான்;
Remedy to remove Putra Dosha (Childlessness)

Because of the curse that befell in the previous birth, she had no issues. We will tell with grace a remedy for that. After doing Navagraha Shanti (remedy to\for the nine planets) at his residence in a grand manner, he has to go to Thiruthani (Lord Subramanya temple) for seven days on which Krittika nakshatra comes..(Continued in next verse)

Yenbeeyes’s Note: Now, I am unable to resist my thoughts and just pouring out the same for the benefit of those readers who are not aware of the story behind Lord Subramanya. If the publisher feels this irrelevant, the same can be removed from the pages. The Hindu religion rests upon a vast canon of Puranas, Vedas, and Agamas including srutis (revelation) and smritis (inspiration). The Puranas (meaning ‘ancient’) are the encyclopedias of sacred lore. Scientists and scholars are only beginning to appreciate the deep psychological and metaphysical wisdom preserved and transmitted in the form of puranic legend.

Puranic traditions maintain that there was once a period when there lived among the people a class of very advanced yogis called the munivars (‘sages’) who could see through an inner eye the past, present and future. They could even see the devas and asuras, the demigods and titans of mythic accounts who also inter-married and waged war very much as human beings do.

The devas and asuras were rivals and each had recourse to the subtle powers of the planets as personified in mythology. Thus Jupiter and Venue quarreled by taking sides with these rivals, and so we have reference to Jupiter being the Guru of the devas while Venus was the Guru of the asuras. There were three asura brothers–Soorapadman, Tarakasuran and Simhasuran–who were the sons of a great rishi named Kashyapa. Their mother Maya was an asura woman who by her womanly wiles had won the heart of Kashyapa and begot these sons by him. When Kashyapa preferred to teach them the principles of dharma, ahimsa and ethics, his wife Maya countered and taught them the mantras or incantation for obtaining powers to conquer the devas and become rulers of the world.

Thus the asuras fought and subdued the devas and became the rulers of the world with the power of the planet Venus. Their tyranny over the conquered devas was such that the devas, with Vishnu and Indra at their head, went to appeal to God Siva. Siva who had already promised eternal life to Soorapadman, would not intervene but entered yogic trance (samadhi) instead. However, when the cruelties of the asuras became unbearable, the devas again appealed to Siva. This time Siva opened his third eye and out of it came six rays of light.

These were received by Agni and diverted into a marshy lake called Saravana or ‘forest of reeds’, where each ray turned out to be a child. Hence, we hear of the six syllables Saravana- bhava, ‘born in the forest of reeds’. This extraordinary event happened in the month of Krittika or November, and hence the child Murugan is called Karttikeya after the six krittika maidens who found and nursed the six divine infants. Later, it is said, the mothergoddess Uma Devi gathered the six together as one so that their six heads shared one body. Because he has six faces, he is also called Shan-mukha, ‘the six-faced one’. The six faces have their own significance, for each has its own purpose. Being a god, the child Murugan could take up any form and do anything He pleased, anywhere and anytime.

He happens to be a god of the afflicted; hence everyone looks up to Him. The Sapta Rishi or Seven Seers called him Kali Yuga Varada, the granter of boons in the present Dark Age of Quarrel. Approach to Him may be done through prayers and supplication by those afflicted by disease, sorrow, or discontents. Siva intended for His son Karttikeya to go South to put down the asuras. But first He sent His ambassador to advise Soorapadman to avoid war and release the devas. However, Soorapadman, who had already obtained the boon of eternal life from Siva through his very arduous penance, refused all advice. So war was declared. As mythology has it, at that time many of the stars and planets in the common were populated by titanic races of asuras. All of these powerful beings were destroyed and yet Soorapadman could not be killed or 359 captured. Murugan then prayed to the Cosmic Mother, Shakti, and She sent Him the holy Vel or lance, the most advanced weapon that could track Soorapadman and flush him our of from wherever he hid. Soorapadman had fled the battlefield and was hiding in the deep sea in the form of an enchanted mango tree in order to escape his relentless pursuer. Lord Murugan finally hurled the vel which split the tree and broke the enchantment.

Soorapadman surrendered to Murugan, acknowledged His Divine Majesty, and begged Him for His limitless mercy. Accordingly, the Lord transformed the asura’s one half into a peacock to serve as His vahana or vehicle, and his other half into the ensign of a cock as his vetri-kodi or victory pennant. Lord Murugan, as Subrahmanya the Radiator of Brilliance, hence granted such a wonderful boon even to His sworn enemy. Lord Subrahmanya, along with Agasthyar Rishi, came from the North but chose to offer his service and mercy particularly to the people of the South.

Thus, today He has many friends and many great shrines in South India and Sri Lanka. Of the greatest, six are in Tamil Nadu while two are in Sri Lanka, namely Kataragama (Kathirkamam) and Nallur Kandaswami temple. Almost every worshiper at these temples has his or her prayers answered. In almost all of these temples there is a samadhi or final resting place of a yogi or siddha over which is built a shrine to Lord Murugan or Karttikeya or Subrahmanya or Skanda or Arumuga, the most popular of the Lord’s Thousand Names Since he was born in the Tamil month of Krittika and was brought up by krttika ladies, the day when Krittika Nakshatra comes, all the temples of Subramanya celeberate the day and worshippers also observe fast on that day.

சாந்தி
38. அறுமுகர்க் கர்ச்சித் ேதத்தி அைடவுடன் மாதந் ேதாறும்
வருங்கார்த்தி தன்னில் தாேன அடியவ ெராருவர்க் கன்னந்
திடமுடன் பத்தி ேயாடு அவளுேம ஈவாளாகில்
உடேனதான் மதைல ேதான்றும் உைரக்கின்ேறா மாண்பாெலான்று..
Remedy

After worshipping the Lord Arumuga (Subramanya), continuously on every month on the day of Krtitika Nakshatra, if she offers food with devotion to one of the devotees or follower of Shiva, she will immediately conceive and give birth to a male child.

கன்னிைக யிரண்டு தீர்க்கங் கழறுேவா மவள்கு ணத்ைத
நன்னய புத்தி யாவள் நாயகன் பட்ச முள்ளாள்
அன்னியர் தமக்கு நல்ேலாள் அவளுேம யீைக யுள்ளாள்
உன்னதக் குடும்பந் தன்னில் உைறகுவா ளிவேள ெயன்ேறாம்

She will get two female children also and they will have long life. We will tell about her character, she has a good intellectual mind; loves her husband; good to even other unknown people; is charitable; and will live in a dignified family. Note”: The word “பட்சம் ” (Patcham) has got two meanings. One is to take sides and the other one is to bear affection to one. The Rishi wants to convey probably that she is very affectionate towards her husband.

இவளுக்கு இைளேயாள் ேசதி இயம்புேவாங் ேகாபம் ெகாஞ்சம்
அவசர மனத்தா ளாகும் அன்புள குணத்தா ளாகும்
நவனியில் புத்திர பாவம் நாட்டுேவா மாண்பால் ரண்டு
பவமுள கன்னி ரண்டு பகருேவாந் தீர்க்க மாக.

We will tell about her younger sister. A little angry; a little hasty minded; has affectionate disposition; We will say with confidence that she will have children; two male and two female issues.

தன்வரன் தன்னா ேலதான் தனக்கவ மான முண்டு
அன்னவள் சுகேம வாழ்வள் அைறந்தனம் விவர மாகப்
பன்னிய சாத கர்க்குப் பகர்ந்தனஞ் ஜனன காலம்
உன்னித ராகு தன்னில் உைறந்திடு மாண்டு நான்கும்;

She will be subjected to disgrace because of her husband. Even then we say in detail that she will live comfortably. At birth, the native has balance of Rahu Mahadasa four years…(continued in next verse)

திங்களு மீரஞ் சாகும் ெசப்புேவாம் பலைன யாங்கள்
தங்கிடும் ேராகந் தானுஞ் ஜன நிந்ைத விேராத முண்டு
ெபாங்கின காலி ேசதம் புராதனங் கலகம் ேநருஞ்
சங்ைககள் இரண்டி ேலதான் சாற்றுேவாங் ேகளு மம்மா.

and ten months. We will tell the results of that time. Will get disease; will be subjected to disgrace and enmity with people; the herd of cows, which increased, will be lost; there will be a fight in respect of antiquity. (Meaning that there is to be problem with regard to some old property or things). We will tell about them in the second part.

மந்திரி தைச யிேலதான் வந்திடுங் வழக்குத் தானுஞ்
சந்தத மிைளேயான் ேசதந் தந்துைண சுபமு முண்டு
முந்தின தந்ைத ஞாதி வர்க்கத்தில் மைனவி ேதாடம்
பந்தமாய்க் குடும்ப சூதம் பைகெவல்லும் பூமி ேச

In the Jupiter dasa there will be litigation. The younger brother will die. His wife will have good things. There will be blemish to the wife from his father’s relation side. Happiness will be there in the family; will conquer the enemies; lands will increase.

நட்டமாம் ெபாருளுங் கூடும் ஞாதியின் பூமி ேசரும்
மட்டிலாச் சாத கர்க்கு மைனயவள் ேசரு ெமன்ேறாந்
துட்டரு முறேவ யாகுஞ் ெசால்லுேவாம் விவரம் ரண்டில்
திட்டமாய்த் தவங்கள் ெசய்யுந் ேதவிேய ேகட்டி டாேய.

Will get back the lost things; lands of relations will come to him; defect less native will get wife; will get the relationship of wicked men. We will tell the rest of the details in the second part; Oh! Parvati! Doer of penance with strong mind! Listen.

Learn Astrology: Join Our Upcoming Astrology Classes — Click Here 

Learn Astrology: Join Our Recorded Astrology Classes — Click Here

Check Also

Lord Shiva Image

Explore the God of Gods – Lord Shiva

Lord Shiva is a prominent deity in Hinduism and is one of the three main …

Leave a Reply