Breaking News
Saptarishi Nadi – Chart 3 Gemini Ascendant by Yenbeeyes

Saptarishi Nadi – Chart 3 Gemini Ascendant by Yenbeeyes

Copy Editor: Bhaskaran Natesan

Manuscript Supplied By: Upendra Bhadoriya

Chart 3

 மந்திரி வீணை யாக மதிசுறா கருங்கோள் கெண்டைப்

புந்தியான் சனியும் வெள்ளி புக்கிடக் கோல தாகச்

செந்தீயும் வருடை யாகச் சிகிகன்னி மிதுனம் ஜன்மம்

இந்தவாறு கோள்கள் நின்றால் இயம்புவீர் பலனைத் தானே.

 Tell about the chart wherein Jupiter is in Gemini, Moon in Capricorn, Rahu in Pisces, Mercury, Sun, Saturn and Venus in Libra, Mars in Aries, Ketu is in Virgo and Ascendant is Gemini.

அம்பிகை கேட்கும் போது அத்திரி முனிவர் சொல்வார்

செம்மையாய் ஆண்பால் ஜன்மம் செப்புமில் கீழ்மேல் வீதி

தெனதிசை வாச லாகும் தீர்த்தமும் மேற்கில் தங்கும்

கொம்மையே வடக்கில் ஓடை கூறுவோம் கிழக்கில் மாரி.

When Parvati asked, Athri Rishi said: This is definitely a male birth. His birth house is situated in a street running east west and the main door is facing south. On the western direction there will be a tank (a natural tank – a small place on earth filled with water), on the north a large water course (a brook), and on the eastern side a Mari Amman Temple.

Chart 117

3. அதன்கீழ்ப்பால் கணேசன் தங்கும் அக்கினி காளி வாசம்

எதிரில்ல மில்லை யாகும் இலகிய சிற்றூர் தன்னில்

சதிருடன் கூரை வீட்டில் ஜாதகன் ஜனிப்பானாகும்

நதிகுல வம்ச மென்றோம் நாயகி மேலும் கேளே.

 1. To the east of that, there is a Vinayakar (Lord Ganesha) temple, in the south east (agni direction) a temple for Kali. In the opposite side of his house, there are no houses. In such a small place, in a thatched roof house the native will be born. Will be born in an agriculture family. Oh! Parvati! Further, listen.
 2. இன்னவன் ஜனன யோகம் எழில்பெருகும் தந்தை யோகம்

மன்னிய அன்னை யோகம் வரும்புத்திர களத்திர யோகம்

தன்னிலே முன்பின் ஜன்மம் சகோதர யோகமெல்லாம்

அன்னையே இந்நூல் தன்னில் அறைகிறோம் விபரமாக.

 1. In this horoscopic treatise, we will tell about the native’s birth, his fortunes, the fortunes of his handsome father, mother’s fortunes, fortunes on account of wife and children, previous birth, re-birth and about co-borns. Oh! Mother!
 2. தந்தையின் குணத்தை யாங்கள் சாற்றுவோம் சிவந்த மேனி

பந்தமாய்ச் சமேத கத்தன் பாரினில் ஊக சாலி

வந்தவர்க் கன்ன மீவன் வாக்குகள் சுத்த முள்ளான்

சந்தம் தியாகி யாவன் சன்மார்க்கன் நெறியுள் ளோனாம்

 1. We will tell about the father’s characteristics. Will be reddish in color. Medium build and symmetrical. And has mental prowess of induction, deduction and abstraction and arriving at correct conclusions; gives food to those who come begging for alms. Pure in his words; (acts in accordance with his verbal commitments) gives up what is dear and very valuable to him without expecting corresponding benefit.; is of good conduct and follows the rule and path of virtue,

Yenbeeyes’s Note: Reddish color of father: Father is to be studied from 9th house. 9th house in this chart is Aquarius whose Lord Saturn gets exalted in Libra and is in association with friends Mercury and Venus and enemy Sun. Sun being karaka for father will have a say in the matter. Saturn since he is sitting in the house of Venus will be inclined to adopt the qualities of Venus. Mercury has no independent say and he will follow what others say due to association habit of him and in this case will take side of Venus as he is placed in his house. Mars and Jupiter are also aspecting the house where 9L of father is sitting. So the colors of Mars – blood red or deep red, Sun – red or copper and Jupiter golden yellow, Venus – variegated color should prevail. From Moon 9th house Lord is Mercury who has no separate say in the matter. As the major influencing planets are Mars and Sun, the reddish color of the father is justified.

 1. கல்விமான் அரச ரிஷ்டன் கதித்ததோர் புத்தி உள்ளான்

இல்லையென் றுரைக்க மாட்டான் எதிரியை வசியம் கொள்வன்

தொல்புவி அதிகம் சேர்ப்பன் துறவிகள் நேசம் கொள்வன்

நல்லவனாகி வாழ்வன் நாயகி மேலுங் கேளே.

 1. Has good knowledge and education. Dear to the employees of the King; and also to the king and a very intelligent person. Never says no to those who come asking for alms; has the capacity to make his opponents to see his point of view and accept that view without rancor and bitterness; will accumulate lands; dear to saints; will live with a name as good man. Oh! Mother! Further, listen.

Yenbeeyes’s Note: For the father Aquarius becomes 9th house. From Aquarius, note the placement of Jupiter in the 5th house in the sign of Mercury and the 5 – 9 relationship between Jupiter and Mercury. No doubt he will be intelligent. When we consider the 9th house as the Lagna of his father, we find a host of combinations in the 9th house Libra (from Aq) which are responsible for all the beneficial results stated in this and the next verse.

 1. வண்டிவா கனமு முள்ளான் வணிபங்கள் செய்வா னாகும்

குண்டைகோ விருத்தி உள்ளான் குலத்துளோர் மெச்ச வாழ்வன்

அண்டினோர் தம்மைக் காப்பன் ஆள்கார ருடைய னாவன்

எண்டிசைக் கீர்த்தி கொள்வன் இவன்பித்த தேக வானாம்.

 1. Has cart and vehicles; will be doing business; has plenty of bullocks and cows; will live praised by his tribesmen; supports those who took shelter under him; has servants; gets famous in all eight directions; has a bilious body.
 2. அரசரால் வணிபம் செய்வன் ஆசாரன் அடியார் நேயன்

கரங்காலும் வடிவு முள்ளான் காரிழை இஷ்டனாவன்

விரைவினில் நடக்க வல்லன் விளம்புவோம் சூடு உள்ளான்

நிரைஉப தேச முள்ளான் நிமலியே மேலுங் கேளே.

 1. Engaged (his father) in a trade connected to the King; Observes the prescribed rites; Dear to the devotees of Shiva; has a mole on the hands and legs. Is fond of wife; walks quickly; hot bodied person; has lot of spiritual instructions; Oh! Parvati! Further, listen.
 2. இவனுடைத் துணைவர் தம்மை இசைக்கிறோ மாண்பால் மூன்று

நவனியில் தீர்க்க மாகும் நசித்திடும் மற்ற வெல்லாம்

அவனியில் துணைவர் சேதி அறைகிறோம் இரண்டி லேதான்

கவனமிக் குணத்தானாகும் காளையுங் மூன்றாஞ் ஜன்மம்;

 1. We will tell about his (native’s father’s) co-borns; three male members will be long lived; others will not stay; we will tell the results for the co-borns in the second part; the native, as the third son to a father having such a family position….
 2. உதிப்பனா மிவனே என்றோம் உரைக்கிறோ மவன்கு ணத்தைத்

ததிநெய்பால் இஷ்டம் கொள்வன் ஸத்தான ருறவு கொள்வன்

அதிபனும் மிகுநி றத்தன் வாயுவாம் தேக முள்ளான்

நதிபல் தீர்த்தம் தோய்வன் நற்சித்திர வீடு செய்வன்.

 1. will take birth was what we stated. We will tell about the characteristics of him (the native). He will be interested in curd, ghee and milk; has the relationship of good people; beautiful colored person; has a windy body; will take bath in many sacred rivers; will construct a beautiful house.

Yenbeeyes’s Note: We have already given a note in chart 1 about construction of a beautiful house. There are mainly 3 conditions which are being repeated here.

 1. 4th house is occupied by a planet in exaltation

If you see from Lagna, Lord of 9th house Saturn is occupying a Trikona and not a Kendra. Lord of 4th house Mercury is in his friend’s house Venus and associated with him. 4th house is occupied by Ketu – not in exaltation.

If you see from Moon – Lord of 9th house Mercury is placed in Kendra in 10th. Lord of 4th house Mars from Moon is in his own house. 4th house from Moon is occupied swakshetra (own house) Mars. Hence all the 3 conditions are satisfied. No doubt, he constructed a beautiful house.

 1. பால்பாக்ய முடையனாகும் பகைவரை நேசங் கொள்ளான்

சீலமா சாரனாவன் சிறுத்தவர் தம்மை காப்பன்

வேல்விழி மனையாள் பட்சன் விரும்புவான் சுக புசிப்பு

ஆலமாம் பகைவ ருக்கு அரியாவ னிவனே என்கிறோம்.

 1. Has the fortune of having milk-yielding animals; will not make friendship with enemies; has good conduct and observes the prescribed rites; supports those who are in distress; has liking towards his wife who has beautiful eyes that pierce the heart of the beholders like a lance; likes to eat healthy food; a severe poison to the enemies; looks like a lion.
 2. மூலநோ யுடையனாவன் முன்கோபி பின்பு சாந்தன்

ஞாலமேல் கீர்த்தி ஏற்பன் நற் கல்வி கடவுள் பக்தி

மாலமகனொப்ப தாகும் வசீகர முடையனென்றோம்

காலனை உதைத்தோன் தேவி கழறின மொழிகுன் றாவே.

 • Has piles disease; is hot-tempered; later becomes calm; will become famous in the world; has good knowledge and education; a pious man; has beautiful figure like Kama; a charming person; Oh! Parvati!, Consort of the kicker of Yama! Stated words will not go wrong.
 1. சகலர்க்கு நண்பனாவன் தானிய விருத்தி உள்ளான்

தகைமையாய்க் குடும்ப முள்ளான் தாளமாம் தந்த முள்ளான்

இகபரனன்பு கூர்வன் ஈகைவான் வணிபம் செய்வன்

உகமையாய்ப் பேச வல்லான் உறுதியா மனத்த னென்றோம்.

 • Will be friendly to all; has increased wealth of grains; has a good family; has teeth like coral; fondness towards God; a charitable man; doing business; capable of talking with parables. Strong-minded person.
 1. உரோமங்கள் நீட்சி இல்லான் நுவலுப தேச முள்ளான்

தீமையை ஒருவர்க் கெண்ணான் சங்கீதம் பாட வல்லன்

காமியன் கனத்த புத்தி காவலர் நேசம் கொள்வன்

பூமியும் விருத்தி செய்வன் புயபல னிவனே என்றோம்.

 • A person with Short-hairs in the body; capable of giving advices; never thinks of evil to anyone; knows music very well and also sings; interested in sex; a liberal minded person; has friendship of the royal guards and King; will increase land holdings; has strong
 1. இன்னவன் செங்கை தன்னில் நல்கிடும் கமல ரேகை

மன்னிய சுழியு முள்ளான் மர்மவான் விசால மார்பன்

உன்னித ஆல யங்கள் உத்தமன் செய்வா னாகும்

கன்னென மொழியு முள்ளான் காதலி கேட்டி டாயே.

 • He has the Lotus line in his hand; one circle is also there; secretive person; broad chested person; will do service for excellent temples; speaks sweet words; Oh! Mother: listen.
 1. இன்னவன் துணைவர் தம்மை இசைக்கிறோ மாண்ப லொன்று

கன்னியும் மூன்று தீர்க்கம் கனக்காது மற்ற தெல்லாம்

தன்னிலே ரண்டு நஷ்டம் சாற்றினோ மிவனுக் கேதான்

அன்னமே யாங்கள் சொல்லும் அருள்மொழி குன்றா தென்றோம்.

 • We will tell about the co-borns of the native; has three siblings – One brother and Three sisters; others will not live; we say that two will be born and die; Oh! Swan (Calling Goddess Parvati as Swan – meaning God walks like swan)! Our sayings will not go wrong.
 1. சாதகன் மணத்தின் காலம் சாற்றுவோ மொருபானெட்டில்

கோதிலா உள்ளூர் தன்னில் குணமுடன் மாதுரு வர்க்கம்

மாதிவள் வருவா ளென்றோ மவளுமா நிறத்தா ளாவள்

தீதிலா குணத்தா ளாகும் தீங்கான வார்த்தை கூறாள்.

 • We will tell about the marriage time of the native. At the age of eighteen, from the same place, from the mother side relation, we say a good-natured girl will come. She will have light complexion; an evilless character; will not talk evil words.

Publisher’s Comment: In earlier issues of Saptarishis Nadi translation we had shown how the timing is sometimes done in these nadis and we had then used Bhrighu Chakra Paddathi. Using the same here you can see that the Rishi says about marriage at 18th year of age, 18th year is the 6H (18-12), the lord of it goes in the 11H of marriage (BPHS) aspecting the 5H of affection and the 5L Venus who is karaka for wife too, sitting in the 11H of gains from the 7L of marriage. But the aspect on the Bhrighu Focus year lord (mars here) by so many planets from the 5H of love & children should create problems later on which is justified by the Rishis further statements & is a most interesting read.

 1. அன்னங்கள் போட வல்லாள் ஆசார முடைய ளாகும்

கன்னென மொழியு முள்ளாள் கற்புளாள் ஊக சாலி

பின்னமில் லாத தேகி பெரியோர்க ளுறவு கொள்வள்

மன்னிய வரனுக் கேதான் மனதுபோல் நடப்பா ளாகும்.

 • Will offer food to hungry persons; observes the prescribed rites and is of good character. Talks sweet words; is chaste; has wisdom; has blemishless beautiful body; will have affinity towards elders; behaves according to the wishes of her husband.
 1. மனைவிகள் இருவராகும் மைந்தனு மில்லானாகும்

சினமிலா முனிவர் சொல்லச் சயமுனி கேட்க லுற்றார்

கனமுள சாத கர்க்குக் கழறினீர் தாரம் ரண்டு

அனையவே அந்தச் சேதி அறைகுவீர் என்று கேட்டார்.

 • When the rishis said that the native has two wives; and has no sons, Jaimini started asking: you said that native has two wives; what is the reason for that?

Yenbeeyes’s Notes: Sapta Rishi Nadi was supposed to be created by seven rishis – Athri, Agasthiyar, Songinarr, Jaimini, Narad, Vasishta and Viswamitra. A reference to this is available in the preface to this grantha (manuscript). Jaimini who is asking the question here is one among them. One must also note that the tamil word used is Jayamuni and not Jaimini. At the same time Mr. J.N.Bhasin in his book ‘Commentary on Saptarishi Nadi’ has mentioned in the 1st chapter itself the name as “jaimini”. Hence, I used the same spelling.

இரு மனைவிகள் ஏற்பட்ட கிரக நிலை

 1. சொல்லுவேனிரண்டோனெட்டில் சுகமதில் கேது நிற்கச்

சல்லியனுடனே மைந்தன் சார்ந்திட தாரம் ரண்டு

வில்லோனும் ஜன்மந் தங்கி மேவிய ஏழை பார்த்தும்

சல்லியன் ஆட்சி யாகச் சனியுமே உச்சமாக;

 • Lord of second house (indicating family) Moon is placed in the 8th in Capricorn, placement of Ketu in the fourth house, the house of comforts and the conjunction of Venus and Saturn are the reasons for two wives. Since Jupiter aspects the seventh, the house of wife, Venus is in his own house and Saturn is exalted…(continued in next verse)

மறுப்பும் புத்திர தோஷமும்

 1. இருப்பதால் தாரம் ஒன்றே இயம்பினோம் தீர்க்க மாகச்

சிறப்பன சுதர்கள் தோஷம் செப்பினீ ரந்தச் சங்கை

குறிப்பிடு மென்று கேட்கக் கூறுவார் அத்திரி தாமும்

பிருகுமே அஞ்சில் நிற்கப் பரிதியும் நீச னாகி;

 • only one wife will be permanent. Kindly tell me the reasons for the blemish of childlessness, Athri rishi states: Placement of Venus in Libra in the fifth house (the house of progeny), debilitated Sun.. (continued in next verse)

புத்திர தோஷம் தீரும் கிரக நிலை

 1. அஷ்டமத் தோனுங் கூடி அரசனும் பார்த்த தாலே

நஷ்டங்கள் சுதர்க்கு என்றோம் நாயகி கேட்க லுற்றாள்

துஷ்டர்களிருந்த போதும்சுரர்குரு ஐந்தைப் பார்க்கச்

சட்டமாய்ப் புத்திர ருண்டு தசமத்தில் ராகு நிற்க;

 • Conjoined with the eighth lord Saturn and aspected by Mars, we said that there is Putra dosha (blemish of childlessness); Parvati again started asking: even though malefics are placed in the fifth, since Jupiter aspects the fifth house, there will be definitely issues. Rishi started telling: Since Rahu is in the tenth.. (continued in next verse)

Yenbeeyes’s Notes: Rahu is in the tenth-By these words the rishi means that Rahu is placed in the sign of Jupiter. So Jupiter acts like Rahu and gives bad effects. There is a general rule that Whenever a planet is lord of a sign which is occupied by another planet, the former planet tries to modify the results – good or bad.

 1. தனத்துளோ னெட்டில் நிற்க ஜாதகன் முன்னூழ் தன்னால்

கனக்காது மதலை என்றோம் கெளசிகர் கேட்க லுற்றார்

சினமுள முன்னூழ் தன்னைச் செப்புவீர் என்று கேட்க

அனையவே சொல்லு கின்றார் அத்திரி முனிவர் தாமும்.

 • In addition, Lord of second house Moon is placed in the eighth house, because of the evil deeds done by the native in his previous birth, children will not live. Rishi Kausika asked: Tell the sinful bad deeds of the previous birth, Athri Rishi started telling.
 1. ஜாதகன் முன்ஜன் மத்தைச் சாற்றுவோம் தவளை தென்பால்

நீதியாய் அருகில் பேரூர் நிமலனும் கெளரி வம்சம்

மேதினி லுதித்து மேலும் வினைபல முள்ளா னாகிக்

கோதிலாச் செட்டு செய்து குலத்துக்குத் தலைவ னாகி;

 • We tell about the native’s previous birth. Born in a big place, to the south of Dhavaleswaram (a place near Rajamhundri in East Godavari district of Andhra Pradesh) in Gowri race, having the strength of fate, doing business and became the head of his race…(continued in next verse)

கணக்கில் மோசம்

 1. மனைவிமைந் தருமுண்டாகி வாழ்கின்ற நாளிலேதான்

அணையவே வந்த ஊழி அறைகிறோம் கேளுமம்மா

இணையிலா ஏழை கட்கு இவன் சில பொருளும் தந்து

வினையிலாக் கணக்கில் மோசம் வித்தகன் செய்தானென்றோம்.

 • And living with his wife and children, we will tell about an evil deed that happened. Oh! Mother! Listen. While giving pecuniary aid to poor and the destitute, he did some cheating in the accounts.
 1. தனமதைக் கேட்கும் போது தந்தனர் பேதை தானும்

சினமுடன் கணக்கைப் போலச் செல்வத்தைக் கேட்க லுற்றான்

கனமுடன் ஏழை தானும் கழறுவார் சாபந் தானும்

மனமுடன் மறுஜன் மத்தில் குழவிகள் தோட மாகும்.

 1. When he asked them to return back the money lent by him, they paid him back without knowing the manipulation done by him. However, he became angry and demanded as per the accounts. (Probably the poor people might have paid lesser than shown in the accounts. It is also possible that according to them that was the amount payable by them as per their calculations. That might be the reason for his anger). (Since the money demanded by him was probably more), the poor people were sad and troubled, cursed him that in his next birth he will be subjected to Putra Dosha. (no issues).
 2. பலஏழை சொல்ல லுற்றார் பெருகிற்று வந்தத் தோஷம்

குலவியே இதுவல் லாமல் கூறுவோ மின்னும் வேறு

நலமுட நதியின் பக்கல் நற்சிலை நாகம் ஒன்று

பலமான அரசு ஒன்று புக்கிற்றுக் கேளு மம்மா.

 • Like that, many poor people started cursing. That curse reached the native. In addition to this, I will tell one more thing. On the side of a much benefitable sacred river, there was a statue of a cobra (snake) and near to that, there was a pipal tree. Listen. Mother!

புத்திர தோஷம்

 1. மரத்தினில் பிசாசு ஒன்று வாசமாம் வெகு நாளாகத்

திரமுட னம்ம ரத்தைச் செல்வனும் வெட்டி விட்டான்

உரிமையாய்ப் பிசாசு தானும் உறைதற்கு இடமே இன்றி

உரைந்தது அந்தச் சாபம் அம்மணி சொல்லுகின்றேன்.

 • In that tree, there lived an evil spirit for a long time. The native cut off that tree with courage. The evil spirit, which was living there like his own place, now cursed him because of want of place to reside. I will tell that curse. Mother! Listen.
 1. இல்லங்கள் பாழ தாகும் இனிஜன்மம் மில்லம் பாழாம்

சொல்லியே வேறு விருக்ஷம் சென்றது பிசாசு தானும்

வல்லியே அந்தச் சாபம் வரனுக்கு நேர்ந்ததம்மா

அல்லலு மதிக முண்டாய் அவனுமே வறுமை பூண்டு,

 • Houses will be ruined; in the coming births also the living house will be destroyed. Cursing like that, the evil spirit went to another tree. Mother! That curse came to this native. Lot of sufferings came and he also became poor.. (continued in next verse)
 1. சொந்ததோ ரில்லம் தன்னை தோற்றனன் பொருளுக் கேதான்

வல்லியும் தானுங் கூட வளமுள தக்ஷி ணத்தில்

முந்திய தீர்த்தம் தோய முயன்றுநன் சேதுக் கேதான்

வந்தனம் ஸ்நானம் செய்து மால்பூசை செய்யு வானாம்.

 • He lost his own house to debts (he sold the house to clear the debts). Then he along with his wife, took bath in the sacred rivers in the southern direction, then reached Sethu (Rameswaram) and took bath there and did puja to Maha Vishnu and other things.
 1. லிங்கத்தைப் போற்றி செய்து நிர்மல மனம தாகப்

பொங்கிய மதுரை புக்கிப் புண்ணிய ஸ்நானம் செய்து

இங்கிவன் ரங்கம் சென்று இவனுந்தன் உள்ளூர் மீண்டு

திங்களும் பத்துச் சென்று சேர்ந்தனன் எம்ப திக்கே.

 1. Then he praised the Lingam and with a clear mind reached the flourishing Madurai and took sacred bath there (probably in the river – Vaigai) and then reached Srirangam and returned back (to his place) and died after ten months.
 2. பிரமனால் வரையப் பட்டுப் பிறந்தவனிவனே என்றோம்

அருமறை முனிவர் சொல்ல அம்பிகை கேட்கலுற்றாள்

கருமியாய் முன்ஜன் மத்தில் கெளரியின் குலமு தித்துப்

பெருமையாய் ஏழை சாபம் பெற்றதால் இச்சென் மத்தில்;

 • Then we said that this native was created by Brahma. When the rishis knowing the Vedas said like this, Parvati asked: In the previous birth, he was born in the Gowri race and was a miser and also got the curse of the poor people, but in this birth.. (continued in next verse)

நதி முதலிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நாநம் செய்த பலன்

 1. கங்கைதன் குலமு தித்த காரணம் சொல்லு மென்னப்

பொங்கிய சேது தீர்த்தம் புரிந்ததால் இச்சென் மத்தில்

இங்கிவனுதித்தா னென்றோம் இயும்புவோம் பிசாசு சாபம்

பங்கமாம் ஜனித்த இல்லம் பருகாது சேத மென்றோம்.

 • What is the reason for taking birth in the Ganga race (the Vellala tribe who claim to have migrated from the Gangetic region)? We say that because he took bath in the Sethu possessing bubbling waves, was born in this race in this birth. Because of the curse of the evil spirit, we said that, there will be difficulty in getting the house in which he was born. (Copy Editor: It can be interpreted that he may not live in the house he was born in or the house will be damaged beyond repair)
 1. வேறொரு கிருகம் வாய்க்கும் வித்தகி இவனுக் கேதான்

கூறுவோம் மதலைத் தோடம் குணமுடன் விருத்தி நஷ்டம்

தீரமாய்ச் சாபம் நீங்கச் செப்புவோம் சாந்தி தானும்

ஆறுமா முகனைப் பெற்ற அம்பிகை யாளே கேளாய்.

 • He will get another house, we say wise woman. Because of the curse of childlessness (Putra dosha), progeny will not increase. We will tell a remedy to remove the curse. Oh! Mother of Lord Subramanya! Listen and grace!

புத்திர தோஷம் தீர சாந்தி

 1. பாரியும் தானு மாகப் பக்ஷிதன் மலைக்கு சென்று

நாரியின் பாகத் தோர்க்கு நலமுடனர்ச்சித் தேத்திச்

சீருடன் கிரியை சுற்றிச் சேயின் தன் வாரம் தன்னில்

தேரிய மறையோ ருக்குச் சிறப்புட னன்ன மீந்து;

 1. The native should go to the bird hill, pray and worship the half male and half female Siva (Arthanareeswara) there, then with due devotion should go round the hill on a Tuesday, then offer special food to the all knowing and Veda knowing Brahmins, (The verse is not complete here and continues to flow into the next stanza)

Yenbeeyes’s Notes: There is a place in Tamilnadu near Kancheepuram called Thirukazhukundram, popularly known as Pakshi Thirtham and Dakshina Kailasam. The word Thirukazhukundram comes from Tamil word Thiru (Respectful) + Kazhugu (Eagle) + Kundram (mount). The Siva temple in this place is on a hillock and the presiding deity is called Vedagiriswarar. Two sacred eagles appear over the temple, after circling around the temple top, come down to a rock where sweet rice is offered as food to them by a priest. They eat the balls of rice and after cleaning their beaks in the water kept in a small vessel nearby, take off, circle around the tower again and fly off. This has been going on for centuries now. Rishi refers to this place as Pakdhi hill. In the second line the rishi states that ‘half male and half female’ – which is one of the forms of Shiva called ArthaNareeswarar (Artha means half; Naree means-woman i.e. half woman body; Eswarar means Lord Shiva). However, the presiding deity at Thirukazhukundram, is not half male and half female. Instead of telling directly as Shiva, probably the rishi gives the other name of Shiva. The most famous Arthanareeswarar temple in Tamilnadu is in Thriuchengode, a place near Erode. Here also the temple is situated on a hillock. However, this place has no relation to birds. So  what exactly the rishi means is not clear. Whether the native has to go to both places, viz to Thirukazhukundram as well as Thiruchengode and do the rest of the things as said in the remaining part of the verse is not clear.

 1. விடங் கந்தம் சொர்ணத் தோடு மேதினில் மரையோர்க் கீந்து

அடவுடன் உள்ளூர் சென்று அவனுமே ஷஷ்டி நோன்பு

திடமுட னோராண்டுந் தான் செய்திடத் தோடம் நீங்கி

உடனேதான் மதலை தோன்றி உரைந்திடும் தீர்க்க மாக.

 • (Continued from previous verse)..Offer flowers, sandalwood paste, gold (give a fee) and betel and nuts to Brahmins, then after returning back to his place, should observe fast on Shashti thithi (the 6th day after new moon or full moon day). If he does like this for a year, the curse will be removed; children will be born and will have long life.
 1. சொற்படி செய்யா னாகில் துலங்காது மதலை தானும்

சொற்படி செய்வா னாகில் தோன்றிடு மாண்பா லொன்று

மைப்படி பெண்கள் ரண்டு வந்திடுந் தீர்க்க மாக

மெய்ப்புடன் முதலில் ரண்டு விளங்காது சேத மாமே.

 1. If the Rishis advices are not followed, children will not prosper. If he does as per the sayings of the rishis, one male child and two female children will be born and they will live long. However, the first two children will have blemishes. They will not stay. (Meaning that the native will get a total of five children and the first two will die and the rest three will survive)
 2. மாதுரு குணத்தை யாங்கள் வரைகிறோ மிரு நிறத்தாள்

மேதினில் வாயு தேகி வித்தகி கபடு கொஞ்சம்

தீதிலா குணத்தா ளாகுஞ் செப்புநன் நடக்கை உள்ளாள்

மாதவர் தமைத் துதிப்பாள் வரனுக்கு நேய முள்ளாள்.

 • We will tell about the character of the mother of the native. Her complexion will be reddish black. Has windy body; a little deceitful; but not evil minded; has good conduct; will worship ascetics (The word used is “madhavar” means ascetic. If we take it as “Madhavan” it will indicate Thirumal or Vishnu). Dear to her husband.

Yenbeeyes’s Note: Refer the note under verse 5 also. Fourth house and Moon rules over Mother. 4th house Lord is Mercury and fourth house is occupied by Ketu. So in the first place Mercury will exhibit the traits of Ketu. But he has association of many planets as described under Verse 5. Also the said house viz. Libra is aspected by Mars and Jupiter. Hence more or less the mother should get the same reddish color. But here, Moon representing Mother is placed in the house of Saturn and hence will be exhibiting the qualities of Saturn which is black. Hence it is stated as reddish black color.

 1. அன்புட னன்ன மீவள் அவளுமே பித்த தேகி

இன்பமாய் வார்த்தை சொல்வள் இவளுமுன் கோபி கொஞ்சம்

துன்பமில் லாதா ளாகுஞ் சுகமுளாள் தெய்வ பக்தி

மன்னிய இடுப்பில் காலில் வாயுவால் அல்ப ரோகி.

 • Will offer food with fondness to those who are hungry; has a bilious body; will talk sweetly; But a little short-tempered; has no difficulties; has happiness; devoted to God; because of the windy nature, has little disease in hip and legs.
 1. மாதுரு துணைவர் தம்மை வரைகிறோ மாண்பா லொன்று

கோதிலாப் பெண்பா லவ்வாறு கூறுவோந் தீர்க்க மாகத்

தீதாகு மற்ற வெல்லாஞ் செல்விதன் இல்லம் பாழாம்

மேதினில் மாமன் தானும் மேவுவன் இவன் தன் பக்கல்.

 • We will tell about the siblings of the mother of the native. One brother and one sister will be there with long life. Others will die. Mother’s house will be destroyed. Maternal Uncle will also come and join the native.
 1. இவளுடை முன்ஜன் மத்தை இசைக்கிறோஞ் காஞ்சி கீழ்ப்பால்

நவனியில் பேரூர் தன்னில் நாயகி செங்குந்த வம்சம்

அவனியி லுதித்து மேலும் அவளுக்குச் சுதர்க ளுண்டாய்த்

தவசிகட் கன்பு பூண்டு தானவள் அன்ன மீந்து;

 • We will tell about mother’s previous birth. To the east of Kancheepuram, in a big town, took birth in ‘Senguntha’ race, gave birth to children, offered food with devotion to ascetics;
 1. மார்க்கத்தில் தாகப் பந்தல் வன்மையாய் வைத்து மேலும்

ஏற்கவே வரனின் கூட இவள்பல தீர்த்தம் தோய்ந்து

தீர்க்கமாங் கல்யம் பெற்றுச் செல்வியும் பேதி யாலே

மூர்க்கமாய் மரண மாகி முயன்றவ ளிவளே என்றோம்.

 1. on the road side established lot of quenching water-sheds (to quench the thirsts of those who travel by foot), took bath along with her husband in many sacred rivers, lived for a long time with long enjoyment of married status and had a severe death because of purging – is she (native’s mother) who was then born in this birth.
 2. பின்ஜன்மம் காஞ்சி தன்னில் பிராமண குல முதித்து

அன்னவள் வாழ்வா ளாகும் அறைகிறோந் தந்தை ஜன்மம்

மன்னிய வேலங் காட்டில் வணிகர்தங் குல முதித்து

உன்னித செட்டுச் செய்து உத்தமன் வாழ்ந்தா னென்றோம்.

 1. Re-birth, she will take birth in Brahmin community and will be living in Kancheepuram. We will tell about the history of previous birth of the father. Took birth in business community in Velankadu (see notes) and lived in high status by doing higher level of business.

Yenbeeyes’s Note: Velankadu is a name of place in Tamil Nadu which is in Vandavasi taluk, Tiruvannamalai district. Velankadu is a place filled with full of a tree with thorns whose botanical name is Aracia Arabica. There is reference to Thiruvannamalai in verse 45 and hence, we can conclude that Velankadu is indeed the name of the place.

 1. சிவபணி விடையும் செய்து தீபங்க ளனந்தம் வைத்துப்

பவமுள புத்திர ரின்றிப் பலதல தீர்த்தம் தோய்ந்து

தவவடி வேல ருக்குத் தான்பணி விடையுஞ் செய்து

நவனியில் மரண மாகி நாற்றலைக் கஞ்சன் தன்னால்;

 • Did service to Lord Shiva, lighted numerous lamps, due to the absence of the birth of sons took bath in many a sacred rivers, did service to the ascetic look alike Lord Subramanya, and in the end died; On account of the four headed Brahma, (Continued in next verse)
 1. வரையவே விக்கு லத்தில் வந்தவன் பெருமை பூண்டு

அறைகிறோம் பின்ஜன் மத்தை அருணைமா நகரில் தான்

தெரியவே சைவச் சேயாய் ஜனித்துமே உபதேசி யாக

உரன்முறை யாரு மெச்ச உத்தமன் வாழ்வா னென்றோம்.

 1. Got created, and took birth in this community. Here also he will be with proudness (with greatness). We will tell about his re-birth. We said that taking birth in Thiruvannamalai, in the Shaiva community, was living, by giving advice to others and duly praised by relatives and others.
 2. ஜாதகன் பொதுயோ கத்தைச் சாற்றுவோஞ் சகடு முள்ளான்

மேதினில் சல்லிய மில்லான் விளைநிலம் விருத்தி செய்வன்

கோதிலாச் செட்டுச் செய்வன் கோவல ரிஷ்ட மாவன்

பாதக மெண்ணா நெஞ்சம் பாரினில் கீர்த்தி ஏற்பன்.

 1. We will tell about the native’s general fortune. Has Sakata Yoga; Free from debts in the world; will increase the fertile lands; will be doing business; will be dear to the Kings; no evil thoughts against others; will become famous.

Yenbeeyes’s Notes: Sakata Yoga is caused when Moon is in the 12th, 6th or 8th from Jupiter. In this chart Moon is in the 8th from Jupiter. Majority of the astrological writers are of opinion that Sakata Yoga produces evil results. Also there is a difference as regards this yoga.  According to the great Parasara and Varhamihira, when all planets are in the 1st and 7th, Sakata is caused. B.V.Raman, in his 300 important combinations states that “In the large number of horoscopes examined by me I have been able to mark that Sakata Yoga has not really made the natives poor and wretched but often the degree of poverty and wretchedness has been nominal.” He also quotes from “Sukranadi” which says that one born in Sakata will have his fortune obstructed now and then. The exact words used are “Sakata yoga jatasya yogabhangam pade pade”.

Even if he be of a royal descent, he becomes indigent, faces king’s aversion and always under mental torment – Jataka parijatham  ( sakatadhi yogadhyaya)

 1. ரத்தின நகைகள் சேர்ப்பன் நாதனார் பக்தி பூண்பன்

உத்தம னாகி வாழ்வன் உயரச்வ முடைய னாவன்

சுற்றத்தார்க் குதவி செய்வன் சொன்னசொல் தவறா னென்றோம்

அத்திமா முகனைப் பெற்ற அம்பிகை மேலுங் கேளே.

 • Accumulates jewels of gems; Will have devotion to Shiva; will be an excellent person; has the best breed of horse; will be helping his relatives; will not go back on his words; Oh! The begetter of the elephant headed God!
 1. உதித்தவன் ஜனன காலம் உயர்மதி தசை இருப்பு

மதித்திட ஆண்டு ஒன்று வருந்திங்கள் நான்க தாகும்

சதியுண்டு ஜாத கர்க்குத் தவறியே வீழ்வா னாகும்

விதவித நோய்க ளுண்டு மெல்லியே மேலுங் கேளே.

 1. At the time of birth, the native had remaining Moon dasa, one year and four months. There will be danger to the native; he may fall down by mistake; will get different kinds of diseases. Oh! Delicate woman! Further, listen.
 2. ஆரல்தன் தசைகா லத்தில் அப்புறஞ் செல்வானாகுங்

கூறிய கிருஷி நஷ்டங் குணமது பேத முண்டாம்

தேரிய செலவ னேகம் துணைவர்கள் விருத்தி யாகும்

மாரியால் பாதை உண்டு அவன் வீடு சித்திரம் செய்வன்.

 1. Will go to another place during Mars dasa. Will get loss in agriculture; there will be change in character; Expenses will be more; co-borns will increase; will suffer on account of small pox; will beautify his house.
 2. ஜயமுனி இதனைக் கேட்டுத் திடுக்கென வுரைக்க லுற்றார்

நயமுடன் சித்திர வீடு நாட்டுவான் என்று சொன்னீர்

தயையுடன் எவ்வி டத்தில் சாதிப்பான் விபரம் நன்றாய்ப்

பயமிலாச் சொல்வீ ரென்ன பகருவார் முநிவர் தாமே.

 1. After listening to this Jaimini suddenly asked: you said that he would construct a beautiful house. Where he will construct? Kindly tell the details clearly and without fear.
 2. முன்ஜன்ம முனியின் சாபம் முயன்றதா லிக்கா லத்தில்

இன்னவன் ஜனித்த இல்லம் இவனுமே அடையா னாகித்

தென் திசை அருகி லேதான் செய்குவ னில்லம் தானும்

பன்னிய பலன்க ளின்மை பகருவோங் கேளு மம்மா.

 1. In view of the curse of the evil spirit in the previous birth, he will not get the house where he was born; to the south of that house, he will construct another house. We further state the results. Listen! Mother!
 2. சேய்த்தசை முன்பா கத்தில் செலவுகள் அனந்த மாகும்

ஆயவே பிற்பா கத்தில் ஆதிகமாம் பலனே உண்டு

தாய்தந்தை துணைவ ருக்குச் சாற்றுவோஞ் சுபங்க ளுண்டு

வாய்பூமி பலித மோங்கும் மனக்கவலை களுந் தீரும்.

 1. In the first half of Mars mahadasa, expenses will be more. Hence, in the later part will get more better results. For the mother and father and brothers, auspicious events will happen. Income from the fertile lands will increase; mental worries will leave.
 2. ஆலயஞ் செய்வா னாகும் அதிகமாம் பொருளும் சேரும்

சாலவே தானியச் செட்டு தரித்திடும் பூமி தானும்

கோலமாய் விபரம் ரண்டில் கூறுவோம் விபர மாக

வேலனை யீன்ற மாதே விமலியே கேட்டி டாயே.

 1. Will be involved in building a temple; wealth will increase excessively; will do grains business; lands will remain with him; we will tell in detail in the second part. Oh! Giver of Lord Subramanya to the world! Please listen.

Yenbeeyes’s Notes: On karakatwa of father:

BPHS Ch 32-Ver 22-24 states that the stronger among Sun or Venus is the karaka for father while the stronger one between the Moon and Mars is the significator for mother. In Brihat Jataka, Varahamihira states that Sun is the significator for father and Venus for mother in case of day birth and Saturn is the significator for father and Moon for mother for night births. Parasara has no distinction between day and night births.

My own observation is that Varahamihira is more accurate in this regard. The general signification of Sun for father and Moon for mother should not be ignored. It works well in practice.

It is also an accepted fact that Venus is karaka for ‘beeja’ (seed) and Mars for ‘kshetra’ (field), a concept used by Mantreswara while calculating the ‘beeja sphuta’ and ‘kshetra sputa’ in assessing the fecundity/fertility factor. In a female chart it is done by adding the longitudes of Moon, Mars and Jupiter. In a female chart it is done by adding the longitudes of Moon, Mars and Jupiter. Parasara’s suggestion too could be founded on a similar principle.

But for all general purposes, Varahamihira is more acceptable while the standard significations of Sun for father and Moon for mother should be kept in mind at all times.

Learn Astrology: Join Our Upcoming Astrology Classes — Click Here 

Learn Astrology: Join Our Recorded Astrology Classes — Click Here

Check Also

Lord Shiva Image

Explore the God of Gods – Lord Shiva

Lord Shiva is a prominent deity in Hinduism and is one of the three main …

Leave a Reply